કોરોનરી એન્જીયોગ્રાફી

કોરોનરી એન્જીયોગ્રાફી એ તો લોકોને મદદ કરવા કરતા વધારે બીક અપાવી હોય તેવું લાગે. હમણાં એક મિત્ર સાથે ચર્ચા થઈ. એ એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરે છે. પરંતું હૃદય નાં દર્દો માટે તેની બીક જોઈને, કે તેનાં માટે ચર્ચા પણ ન કરી

Read more